Zaštita privatnosti

ČLAN 1

Scenso d.o.o vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

ČLAN 2

Pre prikupljanja podataka, promostar.rs obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

  • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka Scenso d.o.o sa sedištem u Subotici, ulica Vrdnička 1
  • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Scenso d.o.o (www.promostar.rs) internet servisa, bezbednost članova internet servisa, i omogućavanje elektronske trgovine članovima internet servisa u skladu sa zakonom.
  • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine, kupaca i prodavaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
  • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Scenso d.o.o koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima član stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa) kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
  • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude član Scenso d.o.o (www.promostar.rs) internet servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, radi ostvarivanja članstva u tim servisima.
  • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak članstva, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja članstva, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
  • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

ČLAN 3

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: Ime, prezime, datum rođenja, pol, mail adresa, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona i IP adresa svakog pojedinog pristupa servisima.
Korisnici mogu da zahtevaju, anonimizuju ili izbrišu prikupljene podatke. Klikom na sledeći link (GDPR PRISTANAK) i unosom e-mail adrese, na adresu će biti poslat e-mail sa anonimiziranom linkom. Klikom na ovaj link dobićemo potrebne podatke i gore navedene opcije.

ČLAN 4

Način ostvarivanja članstva u Scenso d.o.o (www.promostar.rs) internet servisima je uređen Uslovima korišćenja internet platformi društva Scenso d.o.o (www.promostar.rs).

ČLAN 5

Sva opšta akta Scenso d.o.o (www.promostar.rs) moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom. Ukoliko neki opšti akt Scenso d.o.o (www.promostar.rs) nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

ČLAN 6

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objave na Scenso d.o.o (www.promostar.rs) internet servisima.

u Subotici, 1.oktobar 2018.godine

Scenso d.o.o

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.